Methoden van monsterneming

Soorten monsters

Aqualab Zuid kent diverse soorten van bemonsteringen:

Monsterneming op productielocaties en distributiesystemen (via brandkranen en tapkranen) MO0061
Monsterneming voor Legionella MO0062
Monsterneming aan tapkranen in drinkwaterinstallaties t.b.v. planktononderzoek - filtratie door 10 μm onder druk MO0065
Monsterneming in (drink)waterinstallaties op productielocaties t.b.v. onderzoek naar de aanwezigheid van ongewervelde dieren - drukloze filtratie door een planktonnet met een maaswijdte van 30 μm

MO0066

Monsterneming van grondwater uit waarnemingsputten MO0080
Monsterneming van zwembaden - circulatiebaden MO0090
Monsterneming aan brandkranen t.b.v. onderzoek naar aanwezigheid van dierlijke organismen en sediment in drinkwaterleidingen MO0115
Monsterneming van oppervlaktewater en reservoirs MO0120
Groen Huijbergen

De bemonstering wordt uitgevoerd volgens onderstaande normen. Afhankelijk van de matrix - grondwater, drinkwater, oppervlaktewater, zwembadwater, water - en de aangevraagde analysemethoden wordt in het rapport verwezen naar de van toepassing zijnde norm.

NEN-EN-ISO 5667-5 Water Quality – Sampling – Part 5: Guidance water from treatment works and piped distribution systems
NEN-EN-ISO 19458 Water Quality - Sampling for microbiological analysis
NEN-EN-ISO 11731 en NEN-EN-ISO 19458 Water - Telling van Legionella gecombineerd Sampling for microbiological analysis
ISO 5667-11 Water Quality - Sampling - Part 11: Guidance groudwaters
NEN 6600-2 Bemonstering oppervlaktewater
NEN 6600-3 Bemonstering circulatiebaden
NEN 6271 Bacteriologisch onderzoek van water. Bepaling Assimileerbare Organische Koolstof (AOC)

Een overzicht van de geaccrediteerde methoden is beschikbaar op de website van de Raad voor Accreditatie (L387). De monsterneming kan variëren van een eenvoudige kraanbemonstering tot grootvolumebemonstering en monsterneming tijdens duikwerkzaamheden. Ook het uitvoeren van veldmetingen en meterregistraties op locatie kan je aan ons Buitendienst-team overlaten.

Meer weten over monsterneming?
Bel ons op 0183 30 55 45 of mail naar relatiebeheer@aqz.nl

Monstername bij een openbaar drinkwatertappunt