Disclaimer & Privacy

Ondanks de constante zorg die Aqualab Zuid besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd niet helemaal juist of niet geheel volledig is.

De informatie op www.aqualabzuid.nl wordt regelmatig bijgewerkt. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf worden aangebracht.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van Aqualab Zuid. Het is niet toegestaan om de site en gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke – schriftelijke - toestemming van Aqualab Zuid. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk gebruik en niet commercieel-gebruik.

Aqualab Zuid sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten en/of vergissingen op deze website. Dit geldt zowel voor de informatie die direct van Aqualab Zuid afkomstig is als voor de informatie die u via de site van Aqualab Zuid kunt verkrijgen.

Privacy
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden zorgvuldig behandeld en verwerkt. Daarbij houdt Aqualab Zuid zich, voor zo ver nodig, aan de daaromtrent geldende wettelijke regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aqualab Zuid behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze Privacy-bepaling aan te brengen.