Over ons

Aqualab Zuid is een waterlaboratorium in hart en nieren. We zijn trots op onze vitale rol bij de winning, productie en distributie van het drinkwater in Nederland, dat tot het schoonste en smakelijkste van de wereld wordt gerekend.

Voor wie?

We werken voor waterbedrijven en waterverwerkende industrie, zwembaden, overheden en zorginstellingen en andere organisaties.

Onze grootste opdrachtgevers zijn:

  • Waterbedrijven: Evides, Brabant Water en WML
  • Industrie en zakelijke dienstverlening: o.a. Evides Industriewater, Hydroscope, Hatenboer-Water, Dow Chemical, Intertek, Kiwa
  • Zorginstellingen: o.a. Maastricht UMC, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Albert Schweitzer ziekenhuis, Zuidwester
  • Waterschap Limburg, Provincie Limburg

Onze aandeelhouders

Aqualab Zuid is gevestigd in het hart van natuurgebied de Brabantse Biesbosch, bij de Petrusplaat, een van de drie spaarbekkens van Evides. De waterbedrijven Evides, Brabant Water en WML zijn als aandeelhouders én opdrachtgevers nauw betrokken bij Aqualab Zuid.
 

Analist van het anorganische laboratorium van AQZ

We kijken vooruit

Ons waterlaboratorium is een betrouwbare partner in de drinkwaterproductie én een deskundig expertisecentrum voor vraagstukken van waterkwaliteit. In de toekomst tekenen zich nieuwe uitdagingen af. De ontwikkelingen op het gebied van onder meer nieuwe analysetechnieken en bedreigingen van nieuwe stoffen en organismen gaan snel. Door klimaatverandering is de beschikbaarheid van voldoende veilig en schoon drinkwater op langere termijn niet vanzelfsprekend. Samen met onze waterbedrijven, keten- en kennispartners bepalen we welke kansen en bedreigingen een plek krijgen op onze kennisagenda. Zo spelen we gericht in op je vragen en kunnen we je ook in de wereld van morgen voorzien van hoogwaardige analyses en advies.

Spaarbekken Petrusplaat, Honderd & Dertig en De Gijster

Waar staan we voor?

Als waterlaboratorium leveren we een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid van veilig en gezond water en daar zijn we trots op.

We vinden dat onze maatschappelijke rol met zich meebrengt dat onze klanten blind moeten kunnen varen op onze onbetwiste deskundigheid, integriteit en betrouwbaarheid. Daarbij hoort ook dat we betrokken zijn bij wat we doen, ons ondernemend opstellen en verantwoordelijkheid nemen. Het gaat immers niet om expertise en knowhow op zich, maar om wat je ermee doet. Onze expertise is dan ook geen eenrichtingsverkeer, maar onderdeel van een proces van wederzijds luisteren en leren. We zoeken de verbinding en stellen ons toegankelijk en aanspreekbaar op. In een klimaat van openheid en vertrouwen bouwen we aan wederzijds waardevolle relaties, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten, met klanten en andere belanghebbenden.

Als organisatie die haar bestaansrecht ontleent aan een schaars en kwetsbaar goed als schoon water, vormt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor Aqualab Zuid een belangrijk principe. We streven ernaar om bij al onze beleidsbeslissingen zorgvuldig de balans te bepalen tussen economisch nut en de sociale en milieudimensies van onze bedrijfsvoering (planet, people en profit).

Tot slot maar niet in de laatste plaats willen we een organisatie zijn waarin iedere medewerker zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. We bieden richting en ruimte aan medewerkers die niet terugdeinzen om verantwoordelijkheid te nemen en het leuk vinden om elke dag opnieuw te leren en het beste uit zichzelf en uit hun collega's te halen.

Labingang

Onze organisatie

Aqualab Zuid telt circa 140 medewerkers. Bijna de helft houdt zich op het lab bezig met wateranalyses.

Klantzaken telt circa 50 medewerkers, verdeeld over twee teams: de Buitendienst en Relatiebeheer & Planning. De medewerkers van de Buitendienst zorgen ervoor dat de geplande watermonsters vakkundig worden genomen en tijdig en goed geconserveerd bij het laboratorium worden afgeleverd. Voor de meeste klanten vormen zij hét gezicht van Aqualab Zuid. Relatiebeheer & Planning coördineert alle bemonsterings- en laboratoriumactiviteiten, vormt het primaire aanspreekpunt voor onze klanten en geeft technisch advies.

De Expertisegroep is onze kennis- en innovatiehub. Hier worden geavanceerde technieken vertaald naar praktisch bruikbare toepassingen, met name moleculairbiologische analyses van DNA/RNA en eiwitten, screening op opkomende stoffen en organische microverontreinigingen, en data-analyse-toepassingen. De Expertisegroep adviseert intern en extern over complexe vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit.

Personeel & Organisatie, Secretariaat, Financiën, ICT, Communicatie en KAM (Kwaliteit, Arbo & Milieu) vormen onze ondersteunende afdelingen.

Aqualab Zuid is een gezamenlijke dochteronderneming van de drie zuidelijke drinkwaterbedrijven, Evides, Brabant Water en WML.

Onderzoek en innovatie

BTO
Het Bedrijfstakonderzoek voor waterbedrijven (BTO) is een collectief onderzoeksprogramma voor de watersector dat kennis en technologie rondom water ontwikkelt. Aqualab Zuid neemt deel aan diverse BTO-onderzoeksprojecten, onder meer op het gebied van chemische en biologische waterveiligheid.

Water Alliance
Water Alliance is een samenwerkingsverband van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Als lid van Water Alliance nemen we deel aan de ontwikkeling van innovatieve en duurzame watertechnologie.
 

Overige samenwerkingsverbanden

Fenelab
Fenelab is de branchevereniging van geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. Aqualab Zuid is als lid van Fenelab actief binnen de sector Milieu, die zich bezighoudt met actuele vraagstukken zoals nieuwe regelgeving over bodemkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water.

LMO
Het LMO (Laboratorium Managers Overleg) is een het samenwerkingsverband van laboratoria in de drinkwatersector:

  • Aqualab Zuid (Evides, Brabant Water en WML)
  • Het Waterlaboratorium (PWN, Dunea en Waternet)
  • WLN (WMD en Waterbedrijf Groningen)
  • Vitens (dat ook het analyseprogramma voor Oasen verzorgt)
  • KWR, het kennisinstituut voor de watersector

Het LMO richt zich op versterking van de kennis en know-how die we in Nederland nodig hebben om de kwaliteit van het drinkwater te kunnen bepalen: vandaag, morgen en in de toekomst. Gespecialiseerde contactgroepen vertalen daartoe relevante ontwikkelingen, binnen Nederland en daarbuiten, op het gebied van biologie; chemie; data en ICT; logistiek en monsterneming; en kwaliteit, naar een nationale onderzoeks- en projectagenda.
 

Accreditaties en certificeringen

RvA-accreditatie
Aqualab Zuid is een ministerieel erkend en door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer L387 geaccrediteerd laboratorium. Dit betekent dat we voldoen aan de criteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017.

VCA-veiligheidscertificering
Alle medewerkers van Aqualab Zuid die monsters nemen en vervoeren of andere activiteiten op locatie verrichten, zijn in het bezit van een VCA-certificaat op naam.

Buitendienstmedewerker in bestelbus van Aqualab Zuid

Historie

Onze historie gaat terug tot eind negentiende eeuw. Artsen en wetenschappers tonen in die tijd aan dat besmettelijke ziekten zoals tuberculose en cholera worden veroorzaakt door micro-organismen. Schoon drinkwater blijkt van levensbelang voor de volksgezondheid en de eerste drinkwaterbedrijven richten hun eigen laboratoria op. Sindsdien wordt ons drinkwater op steeds meer mogelijk schadelijke stoffen en ziekteverwekkende micro-organismen gecontroleerd.

Aqualab Zuid ontstaat in 2009 uit een fusie van Stichting Waterlaboratorium Zuid (WLZ) en Aqualab. WLZ was het laboratorium voor de drinkwaterbedrijven Watermaatschappij Limburg (WML) en Brabant Water. Aqualab vervulde dezelfde rol voor Waterbedrijf Europoort, Delta Nutsbedrijven en Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch.

Van de fusiepartners had WLZ veel ervaring met waterwinning en productie uit grondwater. Aqualab werkte vooral met oppervlaktewater en bracht zo veel hydrobiologische kennis in. Bij het samengaan ontstond zo een uniek, allround waterlaboratorium, dat de productie en distributie van smakelijk en gezond drinkwater van bron tot kraan ondersteunt.